Vad händer när vi vässar kompetensen, tar vara på individers enskilda styrkor och frigör energin som finns inom företaget? Det som är bra kan bli än bättre! Vi tror på en ständig rörelse som formas av utvecklig, energi och resultat. Vår utgångspunkt är att utveckling, oavsett om det handlar om verksamhet, grupp eller ledarskap tar sitt avstamp i människan. Företag är dess människor. Det är här People in Mind kommer in – i mötet mellan människa och verksamhet.

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

riktning

Riktning & rörelse

Vi tror på individen och dess inneboende kraft. Tricket är att få igång, använda och förstärka alla individers samlade styrka i en och samma riktning.

Vårt arbete på People in Mind består i att synliggöra den kraften, upptäcka vad som händer när den frigörs och stödja dig som ledare i arbetet med att få den i önskad riktning. Det handlar om att skapa förutsättningar och engagemang så att varje medarbetare och ledare kan och vill använda sin energi på bästa sätt för att bidra till företagets mål och vision.

“Om du gör det du redan gör kommer du få det du redan har” – Peter Senge

Dialog i fokus

Filosofin hos People in Mind är att dialogen ska få vara i fokus. I vårt arbete med att stödja och möjliggöra utveckling hos människan och verksamheten går dialogen som en röd tråd. Vi tror på samtalets kraft. Här finns verktygen till förändring och utveckling. Dialogen är ett stimulerande, utmanande och effektivt sätt för att lägga grunden till ett hållbart utvecklingsarbete.

Det är genom dialogen som visioner och mål definieras och görs gemensamma. Inspiration, motivation, vilja och glädje utvecklas i mötet människor emellan. Genom samtalet skapas tydlighet, samsyn och den energi som alla människor, grupper och verksamheter är i behov av för att utvecklas.

dialog_02

VÅRT ARBETSSÄTT

Vår passion är utvecklig. People in Mind skapar resultat och gör skillnad för dig och ditt företag. Våra kompetenser inom utveckling av människa och verksamhet sammanflätas med ditt företags kompetens kring er verksamhet och bransch. Med våra erfarenheter, kompetenser och nätverk ger vi er de verktyg som behövs för att ni ska kunna växa och verka i er fulla potential.

Vårt arbetssätt kan beskrivas som ett flöde bestående av 4 steg:

1. Identifiera behov

Vårt samarbete börjar med att vi tillsammans identifierar era behov. Det är här vår expertis kommer till sin rätt. Med er verksamhetskännedom och vår erfarenhet görs bedömning av nuläget samt att vi identifierar vad som behöver utvecklas för att nå er målbild och er vision.

2. Idéskiss

När företagets behov är kartlagda skissas ett skräddarsytt förslag upp över utvecklingsprocessen. Skissen ger en tydlig bild över aktiviteter, behov av delaktighet från er och vår sida samt förväntat resultat.

3. Genomförande

Våra kunskaper och arbetssätt stödjer er under genomförandet. Med hjälp av den framarbetade utvecklingsprocessen blir genomförandet effektiv samtidigt som vi kvalitetssäkrar att delaktigheten och energinivån är hög.

4. Utvärdering av resultat

Tillsammans med er utvärderas arbetet kontinuerligt. Syftet är att säkerställa att aktiviteterna får rätt fokus, motiverar och engagerar. I samband med avslut sker en utvärdering av processen som helhet.

process

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

PROJEKT

KUNDER